Psychodiagnostika

Psychologická diagnostika je souborem metod a postupů, prostřednictvím kterých můžeme odborným způsobem poznávat psychiku člověka a popsat její individuální zvláštnosti a svébytnost. V rámci psychologické diagnostiky využíváme kombinací postupů klinických (tj. např. strukturovaný rozhovor, pozorování, posuzování anamnézy, spontánních výtvorů) a psychometrických (tj. výkonových testů, sebeposuzovacích dotazníků, intventářů, škál, projektivních metod).

Psychologické testy musí splňovat požadavky na validitu (tj. ověřený a výzkumem podložený rámec využití) a reliabilitu (tj. spolehlivost). Naše diagnostická činnost se soustředí zejména na posouzení vývojové úrovně dětí, posouzení příčin odchylek od vývojových norem, diagnostiku výkonových schopností (inteligence, paměti, exekutivních funkcí, pozornosti…), diagnostiku osobnosti, její jedinečnosti, psychopatologie a diagnostiku duševních poruch.

Psychodiagnoza
Z našich nejčastějších příkladů z praxe můžeme jmenovat diagnostiku těchto oblastí a jejich poruch:
  • Rozumových schopností (inteligence) – mentální retardace, subnorma…
  • Kognitivních funkcí (paměti, pozornosti, exekutivy) – demence, organický deficit kognitivních funkcí, exekutivní syndrom….
  • Psychického vývoje (vývojové škály) – autismus, pervazivní vývojové poruchy…
  • Emotivity a nálady – úzkost, deprese, fobie, obsese…
  • Osobnosti – poruchy osobnosti, chování…
  • Behaviorálních poruch – poruchy příjmu potravy, gambling…
  • Závislosti – abúsus, sy. závislost na alkoholu…
  • Posudkovou činnost – důchodovou, držení řidičského průkazu, zbrojního průkazu…
V naší činnosti využíváme moderních psychodiagnostických metod a postupů s ohledem na soudobý stav vědeckého poznání.