Psychodiagnostika

Co vyšetřujeme při klinicko-psychologickém vyšetření?

Poruchy a podezření na ně: Úzkostné poruchy, depresivní poruchy, neurologické poruchy, kognitivní a mnestické funkce,  poruchy příjmu potravy, osobnostní poruchy, psychotické poruchy, poruchy poznávání (demence, deteriorační procesy), strukturu a dynamiku osobnosti, PAS, poruchy řeči u dětí, poruchy chování….

Trvání vyšetření: klinicko-psychologické vyšetření provádíme obvykle ve 2 setkáních, udělejte si čas u dětí cca 2 hodiny, u dospělých 2-3 hodiny.

Struktura vyšetření – co Vás čeká:

1.psycholog odebírá osobní údaje, k tomu je nutný OP a kartička ZP pacienta,

2,pacienta poučí a dá podepsat Souhlas s vyšetřením (jenom jednou), před první psychoterapií „Psychoterapeutický kontrakt a informace o psychoterapii“,

3,odebírá anamnézu rodinnou, osobní, školní, sociální, pracovní, vztahovou,  farmakologickou…,

4,vede psychodiagnostický rozhovor,

5,používá – administruje psychodiagnostické metody („psychologické testy“).

6,zprávu odesílá jednak odesílajícímu lékaři, v potřebných případech i praktickému lékaři. U dětí a dospívajících odesílá VŽDY registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost,

7,zprávu lze pacientovi vydat jen osobně proti podpisu proto, abychom mohli pacientovi vysvětlit výsledky a závěry našeho vyšetření,  (nebo jeho  zákonnému zástupci).  Zprávy poštou ani mailem pacientům neposíláme.

Pacient (zákonný zástupce) je povinen se dostavit na vyšetření

1,včas,

2,střízlivý,

3,přiměřeně odpočinutý (ne např. po noční směně, doprovod může být po noční směně, ale střízlivý….),

4.mít sebou VŠECHNY kompenzační pomůcky, především brýle, naslouchadlo, atp.). ,

5, předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (ŘP, Pas) a průkaz zdravotní pojišťovny.

Co neděláme?

1.Posudky a vyšetření určené pro soud, PČR, vyšetření pro orgány státní moci, pro sociálně právní ochranu dětí a mládeže.  Neprovádíme vyšetření k rozvodům a soudům o svěření dítěte do péče.

2.Neděláme klinicko-psychologické vyšetření k tranzici. Nedisponujeme psychodiagnostickými metodami k posouzení vhodnosti tranzice.

3.Nemůžeme vyšetřovat záležitosti, které podle nás nesouvisí s poskytováním zdravotní péče, typickým příkladem je situace, když „dítě nechce chodit k otci/ k matce“.

4.Jestliže je u nás pacient vyšetřen pro nějakou diagnózu na doporučení lékaře a pak dostaneme řadu dotazů příslušející znalci od OČTŘ nebo opatrovnickéhou soudu,  tak  na ně nejsme schopni odpovědět pro jejich specifičnost obvykle přesahující  hranice  zdravotní péče, kterou ze zákona poskytujeme. Viz kapitola Informace pro soudy a OČTŘ).

5.Nemůžeme se zabývat  prokazováním fungování či nefungováním střídavé nebo jiné péče u dětí, není to v naší kompetenci. Posudky v rámci rozvodových procesů a sporů o péči se zabývají soudní znalci v oboru klinická psychologie (dětská klinická psychologie, psychologie – školství a kultura) . Na našem pracovišti není nikdo soudním znalcem.

6.Vyšetření pro osoby, které mají odebraný řidičský průkaz z jiné než zdravotnické indikace (tzv. se vybodují). Kontaktujte prosím dopravního psychologa, který je  jediný  ze zákona kompetentní k tomu vyšetření provést.

7.Vyšetření pro žadatele o zbrojní průkaz (nebo žadatele o znovunabytí ZP).

8.Vyšetření pro uchazeče o pěstounskou péči či adopci, nejedná se o zdravotní péči za prostředky zdravotní pojišťovny.

Psychodiagnoza
Z našich nejčastějších příkladů z praxe můžeme jmenovat diagnostiku těchto oblastí a jejich poruch:
  • Rozumových schopností (inteligence) – mentální retardace, subnorma…
  • Kognitivních funkcí (paměti, pozornosti, exekutivy) – demence, organický deficit kognitivních funkcí, exekutivní syndrom….
  • Psychického vývoje (vývojové škály) – autismus, pervazivní vývojové poruchy…
  • Emotivity a nálady – úzkost, deprese, fobie, obsese…
  • Osobnosti – poruchy osobnosti, chování…
  • Behaviorálních poruch – poruchy příjmu potravy, gambling…
  • Závislosti – abúsus, sy. závislost na alkoholu…
  • Posudkovou činnost – důchodovou, držení řidičského průkazu ze zdravotní  indikace (typicky kognitivní poruchy, NE kvůli tzv. vybodování…).
V naší činnosti využíváme moderních psychodiagnostických metod a postupů s ohledem na soudobý stav vědeckého poznání.